Παράνομη ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Λεωνίδιο

Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018 09:40
Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη του Δ΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής “SELADON II” Ν.Π. 10466, το οποίο βρισκόταν στο λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 4256/2014, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ. Αριθμ. 3133.1-10229-2016/04-02-2016 Υπ. Απόφασης.
Ειδικότερα, ο πλοιοκτήτης και κυβερνήτης του ανωτέρω σκάφους είχε ναυλώσει το ανωτέρω σκάφος σε δέκα (10) αλλοδαπούς, χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτίσει, υπογράψει και θεωρήσει ναυλοσύμφωνο σε πέντε (05) αντίγραφα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Λεωνιδίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου που διενεργεί την προανάκριση κινήθηκε παράλληλα η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.