Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συγχρηματοδότηση για την προμήθεια τριών περιπολικών σκαφών

Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2019 08:40
Τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 90% ενός επιπλέον παράκτιου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας 15 εκατ. ευρώ, και άλλων δύο ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 5,2 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προηγήθηκε η θετική αξιολόγησης των προτάσεων που υπέβαλε η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Δράση «Εξοπλισμός Οργανισμού Frontex».
Η εν λόγω αξιολόγηση επικυρώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου με την υπ’ αριθ. C (2018) 8375 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τροποποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδος για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και αυξάνεται η συνεισφορά της Ένωσης στον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις κατά 18,18 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρόκειται για «μεγάλη επιτυχία της χώρας μας», καθώς, από τα συνολικά 129,72 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα κράτη μέλη, το 14 % κατανεμήθηκε σε δράσεις του ελληνικού Λιμενικού Σώματος.
Το υπουργείο επισημαίνει ότι με γνώμονα την ταχύτερη απόκτηση των μέσων αυτών και την ανάγκη ομοιομορφίας του στόλου ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος, είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων η ένταξή τους σε υφιστάμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.
Ως εκ τούτου, το υπουργείο θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στην από 20/09/2017 υπ’ αριθ. 09/2017 διακήρυξη για την προμήθεια των 2+2 αυτών παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ., τα αποτελέσματα της οποίας ήδη κατακυρώθηκαν για 3+1 περιπολικά πλοία και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Αντίστοιχα, θα ασκηθούν δύο από τα πέντε δικαιώματα προαίρεσης που έχουν προβλεφθεί στην επικείμενη διακήρυξη για την προμήθεια 13+5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το ΤΕΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είχαν τεθεί σε επαναληπτική δημόσια διαβούλευση έως την 01/11/2018.
Στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «Εξοπλισμός Οργανισμού Frontex» του ΤΕΑ, το Λιμενικό Σώμα πρόκειται να αποκτήσει συνολικά, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τέσσερα παράκτια περιπολικά πλοία άνω των 30 μέτρων, πέντε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη 16-19,5 μέτρων κι ένα βαν επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και ραντάρ, συνολικού προϋπολογισμού 73,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66,24 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, τα εν λόγω επιχειρησιακά μέσα θα διατίθενται υποχρεωτικά για τουλάχιστον τέσσερις μήνες ετησίως σε μικτές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος, που συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).