Ακτοπλοΐα: Αλλαγές στον τρόπο δρομολόγησης και αυστηρές ποινές

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 15:51
Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας επιφέρει ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επανακαθορίζονται οι όροι για την δρομολόγηση πλοίου, γι α τις έκτακτες δρομολογήσεις, για  αδικαιολόγητη αναστολή δρομολογίων ενώ συντάχθηκε και κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.  Μεταξύ άλλων αναφέρει:
 
–          Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση  συμβατικού πλοίου με ταχύπλοο η υδροπτέρυγο πλοίο , καθώς και το αντίστροφο.
 
–          -Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοίου ανοικτού τύπου δρομολογούνται γα ένα έτος σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή. Εφόσον πρόκειται να εξυπηρετηθεί  γραμμή που δεν καλύπτεται  από άλλα πλοία , ο πλοιοκτήτης δύναται να δηλώνει και έτερη γραμμή σε προορισμό της ίδιας ή όμορης περιφερειακής ενότητας.
 
–          Εκπρόθεσμη δρομολόγηση επιτρέπεται, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα και εφόσον  κριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών , ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται  συγκοινωνιακές  που δεν καλύπτονται  από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις και δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών.
 
–          Η αντικατάσταση του επιπλέον δρομολογημένου πλοίου  επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου.
 
–          Η έκτακτη δρομολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα 30 ημερών με δυνατότητα παράτασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΥΝΑ, μόνο μία φορά και μέχρι 30 επιπλέον ημέρες εφόσον δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που τη δικαιολογούν.
 
–          Εκδίδεται ο Κανονισμός Αρχών της Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
 
–          Σε όποιον εκτελεί  δρομολόγια ή εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια , για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή απόφαση έγκρισης δρομολογίων, επιβάλλεται  πρόστιμο 20.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση  ότι έχει λάβει προηγουμένως χώρα  έγγραφη σύσταση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑ και ο παραβάτης δεν έχει συμμορφωθεί εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιου ύψους για κάθε επόμενη παράβαση
 
–          Σε περίπτωση που μετά την ανακοίνωση των δήλωσης δρομολόγησης ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίου, το πλοίο  δεν εκκινήσει την εκτέλεση δρομολογίων  ή αφού εκκινήσει, διακόψει το δρομολόγιό του χωρίς να συντρέχουν οι όροι   του νόμου, ανακαλείται η ανακοίνωση της δρομολόγησης ή η απόφαση έγκρισης δρομολογίων, αντίστοιχα και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιμο  50.000 ευρώ.