ΑΝΕΚ: Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο 2018

Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος 2018 12:23
Τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ανακοίνωσε η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ). 
Σε συνέχεια των τριών τελευταίων κερδοφόρων χρήσεων, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α΄ εξάμηνο του 2018 βελτίωσε σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σύμφωνα με την ΑΝΕΚ, μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων και της αύξησης της επιβατικής κίνησης, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ ταυτόχρονα το κόστος πωληθέντων παρέμεινε σταθερό, παρά την άνοδο των τιμών των καυσίμων.
Η εταιρεία σημειώνει ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση στα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου, τα οποία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων.
Πιο αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου αυτής διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κύκλος Εργασιών: Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2018 και ανήλθε σε ευρώ 72,9 εκατ. ευρώ, έναντι ευρώ 65,3 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 66,9 εκατ. ευρώ, έναντι ευρώ 58 εκατ ευρώ.
Μικτά Αποτελέσματα: Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων, το κόστος πωληθέντων του Ομίλου μειώθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε σε 64,4 εκατ. ευρώ, από 64,9 εκατ. ευρώ, ενώ της εταιρείας ανήλθε σε 59,7 εκατ. ευρώ, από 58,4 εκατ ευρώ.
EBITDA: Τα αποτελέσματα, προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα για τη Μητρική έφθασαν σε κέρδη τα 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της εταιρείας ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, ενώ σημειώνεται ότι στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της συγκρίσιμης περιόδου είχε συμπεριληφθεί έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων.
Καθαρά αποτελέσματα: Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,3 εκατ. ευρώτη συγκρίσιμη περίοδο.
Όπως αναφέρει η ΑΝΕΚ, «η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος αναμένεται να επηρεάσουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του β΄ εξαμήνου. Με την επιστροφή στην κερδοφορία από τη χρήση 2015 και μετά, στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου είναι η διατήρηση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Επιπλέον, η εταιρεία σημειώνει ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2018 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εκτελώντας 15% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε διακίνησε συνολικά 368.000 επιβάτες, έναντι 356.000 τη συγκρίσιμη περίοδο, 62.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα όπως και το α΄ εξάμηνο του 2017, καθώς και 69.000 φορτηγά, έναντι 70.000. Παράλληλα, έγιναν εκναυλώσεις πλοίων της εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου.